ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
Display # 
Title Author Hits
ประชุมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ 08/06/60 Written by Yalasci 595
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ 06/06/60 Written by Yalasci 593
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา 08-09/03/60 Written by Yalasci 451
ด้วยรักและผูกพัน Written by Yalasci 440
นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบนโยบายการบริหารงาน ศว.ยะลา 03/10/59 Written by Yalasci 532
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา 31/09/59 Written by Yalasci 484
วิทยาศาสตร์ชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 30/09/59 Written by Yalasci 525
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา 29/09/59 Written by Yalasci 525
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา 09/08/59 Written by Yalasci 675
บุคลากร ศว.ยะลาเรียนรู้การใช้โปรแกรม Echo English 25/05/59 Written by Yalasci 893