ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
Display # 
Title Author Hits
ประชุมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ 08/06/60 Written by Yalasci 427
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ 06/06/60 Written by Yalasci 447
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา 08-09/03/60 Written by Yalasci 357
ด้วยรักและผูกพัน Written by Yalasci 362
นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบนโยบายการบริหารงาน ศว.ยะลา 03/10/59 Written by Yalasci 412
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา 31/09/59 Written by Yalasci 406
วิทยาศาสตร์ชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 30/09/59 Written by Yalasci 410
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา 29/09/59 Written by Yalasci 421
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา 09/08/59 Written by Yalasci 559
บุคลากร ศว.ยะลาเรียนรู้การใช้โปรแกรม Echo English 25/05/59 Written by Yalasci 812