ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา 31/09/59

Print
Category: ภาพข่าวการประชุมอบรม
Published Date Written by Yalasci

page

ศว.ยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2559  

 

page

        ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION)
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู กศน.และบุคลากรทางศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา จำนวน 30 คน
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำกระบวนการสะเต็มศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
ดวงแก้ว อัลภาชน์ บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมดดาวโหลดไฟล์  

 

 

Add comment

Security code
Refresh