ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา 08-09/03/60

Print
Category: ภาพข่าวการประชุมอบรม
Published Date Written by Yalasci

page

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION) ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2559   

 

page

        นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION) ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีปิด ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู กศน.ในสังกัดสำนักงาน กศน. 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา สงขลา และสตูล จำนวน 103 คน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำกระบวนการสะเต็มศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก

Add comment

Security code
Refresh