ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
Display # 
Title Author Hits
โครงการเสริมสร้างเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย Scince show24-25/02/59 Written by Yalasci 534
ศว.ยะลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูอาสาปอเนาะกับวิถี ชีวิตใกล้ชิดวิทยาศาสตร์? 9-10/01/59 Written by Yalasci 540
ศว.ยะลา รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด Written by Yalasci 699
ศว.ยะลา จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย Written by Yalasci 803
ศว.ยะลา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะที่ปรึกษา Written by Yalasci 748
พบปะยามเช้า ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา Written by Yalasci 1171
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำสื่อการสอนอย่างง่าย" Written by Yalasci 2102
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา Written by Yalasci 1459