ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

กิจกรรมการเรียนรู้

Print
Category: กิจกรรมการเรียนรู้
Published Date Written by Yalasci

กิจกรรมบริการนิทรรศการ

?????????? เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการ โดยจัดแสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านนิทรรศการสื่อประสม ที่ทันสมัย น่าสนใจ ทั้งสื่อแสง? สี? เสียง? หุ่นจำลอง เกม โดยผู้เข้าชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติหรือค้นหาคำตอบ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้รับทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้ไปพร้อมๆกัน?? โดยจัดบริการในรูปแบบต่าง ๆ? คือ

(1)?? นิทรรศการถาวร ?(2) นิทรรศการชั่วคราว (3) นิทรรศการเคลื่อนที่?

?


กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

????????????? เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก? เยาวชน? และประชาชนทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดประสบการณ์ตรง มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์? รู้จักกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น? ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรม? จริยธรรมและสร้างสังคมสมานฉันท์ ใช้เวลาในการเข้าค่าย? ตั้งแต่? 1- 3 วัน แบ่งออกเป็น?? ค่ายประเภทไปกลับ และประเภทพักแรม? กิจกรรมค่าย อาทิ เช่น? ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม? ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต? เป็นต้น
?

?


กิจกรรมการศึกษา

??????????? เป็นกิจกรรมที่จัดให้บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของการจัดเวทีประกวดและแข่งขัน เช่น? การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการศึกษาเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ? เป็นต้น

?


กิจกรรมบริการวิชาการ

???????????? เป็นการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม? ผ่านเอกสาร อินเตอร์เน็ต ?อุปกรณ์การทดลอง ประชุม ?สัมมนา? รายการวิทยุรวมถึงบริการการอบรมในเรื่องต่างๆ เช่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำยาหม่องสมุนไพร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน

การอบรมการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ

การอบรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)

การอบรมการเตรียมตัวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เป็นต้น