ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

บริการแบบเรียนสาระวิทยาศาสตร์

Print

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษา 3

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษา 6

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษา 3

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษา 6

1.สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

1.สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

1.สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

1.สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

2.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3.สารและสมบัติของสาร 3.สารและสมบัติของสาร 3.สารและสมบัติของสาร 3.สารและสมบัติของสาร
4.แรงและการเคลื่อนที่ 4.แรงและการเคลื่อนที่ 4.แรงและการเคลื่อนที่ 4.แรงและการเคลื่อนที่
5.พลังงาน 5.พลังงาน 5.พลังงาน 5.พลังงาน
6.กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 6.กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 7.ดาราศาสตร์และอวกาศ 6.กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
7.ดาราศาสตร์และอวกาศ 7.ดาราศาสตร์และอวกาศ 8.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7.ดาราศาสตร์และอวกาศ
8.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ? 8.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

?